Renovering av lägenhet

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening, som äger fastigheten. Det innebär att medlemmarna har gemensamt ansvar för fastigheten, men medlemmen äger inte sin lägenhet, utan innehar nyttjanderätten utan tidsbegränsning. Föreningen fattar i egenskap av fastighetsägare beslut om vad som får göras.

Några viktiga punkter att känna till på ett tidigt stadium:

Kontakta styrelsen vid önskemål om ingrepp i bärande konstruktioner. Tillstånd ska sökas med utförlig beskrivning.

Tryckande (motordrivna) fläktar får absolut inte anslutas till ventilationssystemet. Tryckande fläktar orsakar obalans i hela ventilationssystemet vilket påverkar grannarnas ventilation och även fastighetens uppvärmning. Vill man ha en motordriven köksfläkt, kan man installera en kolfilterfläkt med utblås fritt i köket.

Ändring i planlösning, t.ex. flyttning av icke bärande vägg, samt renovering som engagerar gemensamma anläggningar som ventilation, värme, vatten, avlopp och el måste godkännas av styrelsen.

Man måste  alltid kontakta styrelsen inför en badrumsrenovering. Efter den nu avslutade reliningen gäller särskilda förhållanden för säker anslutning till stammarna. Styrelsen har informationen. Originalbadrummens tätskikt har passerat sin tekniska livslängd och originalbadrum bör renoveras för att förhindra fuktskador. Tvättmaskin får inte installeras i kök. Diskmaskin ska stå på ”spillplåt” och vattnet ska stängas av när den inte används för att förebygga vattenskador.

All renovering ska vara fackmannamässig.

Bostadsrättshavarna har stor frihet när det gäller lägenheternas ytskikt, men våtutrymmen måste renoveras enligt gällande branschregler med godkända tätskikt m.m. P.g.a. flera vattenskador även i renoverade badrum har styrelsen beslutat att entreprenör med våtrumscertifiering måste anlitas. Namn på entreprenör och kopia på certifikatet ska skickas in till styrelsen tillsammans med beskrivningen av vad man önskar göra.

Störande arbeten (borrning, bilning, slipning) får endast ske mellan kl. 8.30 – 16.00 med avbrott kl 12-13, då förskolan har vila på dagen. Störande arbeten får inte förekomma under perioden 20 december-8 januari, samt röda dagar. Den som planerar störande arbeten ska avisera ca 2 veckor i förväg genom att tala om vilken period det handlar om, gärna omfattningen av arbetet, kontaktperson, samt informera våra lokalhyresgäster.

I fastigheten förekommer asbest. Detta spelar ingen roll vid användning. I samband med renovering där det finns asbest har arbetsmiljölagstiftningen skyddsföreskrifter. Asbest har påvisats i kakelfog/fix i en del originalbadrum och kök. Renovering av ytskikt är bostadsrättshavarens ansvar och därför ska entreprenörer informeras av bostadsrättshavaren att asbest kan förkomma, så man kan undersöka saken och vidta skyddsåtgärder vid behov. Bostadsrättshavaren står för kostnaderna.

Originalkaklet är gult.

(Föreningen ansvarar för asbestsanering vid behov i gemensamma lokaler och bjälklag.)

Se även under Miljöarbete för mer information om asbest och PCB

Blåbetong förekommer också i fastigheten. Radonmätningar är gjorda, se Miljöarbete för mer information

Se även bifogat dokument och blankett som ska användas vid ansökan för tillståndskrävande åtgärder. Ansökan sändes till styrelsen eller till vår förvaltare Fastum.